Demir Demirgil Seminars

Presenters at the Demir Demirgil Seminars

2022
Timur Kuran, The Islamic Waqf: Instrument of Unequal Security, Temporal and Posthumous

2021
Ayşe Buğra, Ekonomi ve siyaset ilişkisi üzerine: Hayek ve Polanyi’de seçim ve kaçınılmazlık

2020
Kamil Yılmaz, Bağlanmışlık Analizi ve COVID-19’un Avrupa'da Bölgesel Yayılımı

2019
Alpay Filiztekin, Self-employment (Entrepreneurship?) in Turkey

2018
Yılmaz Akyüz, Global Financial Integration and Vulnerability

2017
Refet Gürkaynak, Türkiye'de İktisat Politikası Düşünmek
 
2016
Ege Yazgan, Türkiye'de Ekonomik Büyüme Neden Bu kadar Dalgalı?
 

2015
Korkut Boratav, Türkiye'de Bölüşüm Göstergeleri: Kavramlar, Kaynaklar, Yorumlar

2014
Zafer Toprak, Türkiye'de İktisat Biliminin Tarihsel Gelişimi ve İktisat Politikaları

2013
Fahrettin Yağcı, 1980'lerden Günümüze Dünyada ve Turkiye'de Gelir Bölüşümü (Income Distribution in the World and in Turkey since the 1980's)

2012
Sübidey Togan, European Monetary Union and the Eurozone Crisis

2011
Fikret Şenses1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi: Geçmişten Bugüne Bir Gezinti

2010
Sumru Altuğ, İktisadi Dalgalanmalar: Burns-Mitchell'dan Kydland-Prescott'a

2009
Hasan Ersel, Türkiye'nin AB Yolculuğu

2008
Seyfettin Gürsel, Türkiye İşgücü Piyasasında Efsaneler ve Gerçekler

2007
Ali Akarca ve Aysit Tansel, Economic Performance and Political Outcomes: An Analysis of the Turkish Parlamentary and Local Election Results between 1950-2004

2006
Erol Taymaz, Teknolojik Gelişme, Yapısal Dönüşüm ve Büyüme: Türkiye, Kore, Çin

2005 
James B. Burnham, Why Ireland Boomed: Sources of Economic Growth 1990-2000

2004
Ziya Öniş, Rethinking The Emerging Post-Washington Consensus

2003
Vefa Tarhan, Şirket Finansmanındaki Son Gelişmelerin Ekonomik Ortalama Etkileri

2002
Halis Akder, Yaşam Kalitesi ve İnsani Gelişme

2001
Faruk Selçuk, Kriz mi? Ne Krizi? Türkiye Ekonomisi Üzerine Gözlemler
Burhan Şenatalar, Türkiye'de Yükseköğretimin Ekonomik Boyutları

2000
İzak Atiyas, Kamu Harcamalarında Hesap Verme Sorumluluğu ve Saydamlık
Erol Katırcıoğlu, İktisadi Güç ve Antitröst

1999 
Tuncer Bulutay, Bilim ve İktisat Üzerine Genel Düşünceler
Fatih Özatay, Çoklu Enflasyon Dengesi, Para Krizleri ve Türkiye

1998 
Gülten Kazgan, Avrupa Birliği'nin Akdeniz Politikası ve Türkiye
Erinç Yeldan, AR-GE Yönlü Bir Endojen Büyüme Modelinden Kalkınma Stratejisi Üzerine Dersler

1997 
Haluk Kasnakoğlu, Türkiye'de Tarımsal Destekleme
Zehra Kasnakoğlu, Kadının İşgücüne Katılımı ve Kadın - Erkek Gelir Eşitsizliği

1996 
Oktay Yenal, Türkiye Ekonomisi Sorunlarına Yaklaşım
Aydın Ulusan, Vadeli Piyasalar (Futures)

1995
İnsan Tunalı, Ücret Farklılaşmaları
Bülent Gültekin, 1994 Krizi ve 1995 Yılındaki Beklentiler

1994
Gülten Kazgan, Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen
Ercan Kumcu, Türkiye'de Para Politikası Seçenekleri

1993
Sencer Divitçioğlu, İktisat ve Tarih
Asaf Savaş Akad, Enflasyon Sorunu
İsmail Yalçınkaya, Türkiye'de Bireysel Bankacılık: Dünü, Bugünü ve Yarını

1992
Merih Celasun, Dış Ticaret ve Sanayileşme: Türkiye Deneyimi
Yüksel Ülken, Değişen Dünya: Geçmişten Geleceğe Bakış

1991
Erdoğan Alkin, Türkiye Ekonomisi
Şevket Pamuk, Orta Doğu ve Türkiye'de Tarım
Refik Erzan, GATT and the Uruguay Round